ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του  σωματείου με την επωνυμία
«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ CYTA» 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΔΩ

Άρθρο 1

Επωνυμία - Έδρα
Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση - συνδικαλιστικό σωματείο των εργαζομένων στην επιχείρηση «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.». Το σωματείο είναι επιχειρησιακό, πανελλαδικό και συνενώνει όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο « CYTA ΕΛΛΑΔΟΣ», με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ CYTA
Έδρα του σωματείου ορίζεται η Αθήνα.

Άρθρο 2

Σκοποί
Σκοποί του Σωματείου είναι:

  1. Η προάσπιση, κατοχύρωση και επέκταση των εργασιακών και ηθικών δικαιωμάτων των μελών του.
  2. Η καλλιέργεια αλληλεγγύης και κοινής δράσης μεταξύ των εργαζομένων.
  3. Ο συντονισμός συμμετοχικότητας σε δραστηριότητες και κινητοποιήσεις ευρύτερων εργασιακών προβλημάτων.
Το σωματείο θέτει και υπερασπίζεται ως συστατικές αρχές της ύπαρξής του την ενότητα των μελών του και την ανεξαρτησία του από τις εργοδοτικές οργανώσεις και το κράτος.


Άρθρο 3
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών
Το Σωματείο για την επίτευξη των σκοπών του μεταχειρίζεται όλα τα μέσα που παρέχονται από το νόμο στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ιδίως δε με τους ακόλουθους τρόπους και μέσα, που αναφέρονται ενδεικτικά:
1. Με τη συσπείρωση και εγγραφή ως μελών του όλων των εργαζομένων στην επιχείρηση  και την κατάδειξη στα μέλη του της σημασίας και των πλεονεκτημάτων που έχει για αυτά η μαζική και καθολική οργάνωση τους στο Σωματείο, με την ανάπτυξη στα μέλη του συνδικαλιστικής συνείδησης.
2. Με τη συνεχή ενημέρωση των μελών, με την κυκλοφορία έντυπου υλικού και με την υλική βοήθεια στα άνεργα και έχοντα ανάγκη μέλη.
3. Με την διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων ή οτιδήποτε άλλου που θα συντείνει στην ανύψωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών.
4. Με τη χρησιμοποίηση κάθε μορφής συνδικαλιστικής πάλης και με τη διεξαγωγή εργατικών αγώνων κάθε μορφής .
5. Με την υποστήριξη με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο των αιτημάτων των εργαζόμενων μελών του, με την πραγματοποίηση παραστάσεων ενώπιον Αρχών, την πραγματοποίηση κάθε είδους κινητοποιήσεων, συγκεντρώσεων, απεργιών.
6. Μπορεί να αναφέρεται στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς του, τα μέλη του, τις εργασιακές και γενικότερα επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών του, να καταγγέλλει και εγκαλεί στις διοικητικές και δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών που αφορούν το ίδιο το σωματείο ή τα μέλη του.
7. Με τη συμμετοχή του Σωματείου στον αγώνα για την βελτίωση της θέσης όλων των εργαζομένων.
8. Με την διεκδίκηση, κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων εργασίας.
9. Με την ανάπτυξη της ενότητας και της αλληλεγγύης των μελών του σωματείου.
10. Με τη δημιουργία σωματειακών επιτροπών, που λειτουργούν με τις αποφάσεις και τις κατευθύνσεις του Σωματείου.
11. Με τη συνεργασία και τη σύμπραξη με άλλα σωματεία με τα οποία έχει παρεμφερείς σκοπούς. Με την ηθική και υλική υποβοήθηση άλλων συνδικαλιστικών και γενικά εργατικών οργανώσεων, πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων, που αγωνίζονται για νέες κατακτήσεις.
12. Με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, μη ειδικά αναφερόμενο.

Άρθρο 4

Βασικές αρχές λειτουργίας του σωματείου

Βασικές αρχές λειτουργίας του σωματείου είναι:
1. Η ανεξαρτησία του συνδικαλιστικού κινήματος.
2. Η ανεξαρτησία του σωματείου από το κράτος και τους εργοδότες και η αυτοτελής δράση του.
3. Η οικονομική αυτοτέλεια και αυτοδυναμία του.
4. Η ενότητα των εργαζομένων της επιχείρησης.

Άρθρο 5
Συμμετοχή του Σωματείου σε άλλες οργανώσεις
1. Το Σωματείο συμμετέχει ενεργά και δραστήρια σε ανώτερη Συνδικαλιστική Οργάνωση.
2. Το Σωματείο μπορεί να είναι μέλος μιας μόνο Ομοσπονδίας και ενός μόνο Εργατικού Κέντρου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Προσχωρεί ή αποχωρεί από αυτές, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της.
4. Στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση το σωματείο εκπροσωπείται δια μέσου μιας μόνο δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που καθορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 6
Μέλη του Σωματείου
1. Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο « CYTA ΕΛΛΑΔΟΣ» ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, θρήσκευμα και εθνικότητα και ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, το επίπεδο σπουδών τους, την εξειδίκευσή τους και τη σχέση εργασίας τους, με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης (μόνιμοι ή έκτακτοι, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερικής ή πλήρους, διαλείπουσας ή εκ περιτροπής απασχόλησης κ.λπ), αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι που συμβάλλονται με την επιχείρηση με ψευδεπίγραφη σχέση , που όμως υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή και απασχολούνται για λογαριασμό της επιχείρησης μέσω συνεργαζόμενων εταιρειών.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν μέλη του σωματείου, οι παραπάνω εργαζόμενοι, είναι να αποδέχονται τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
3. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να είναι ή να γίνει μέλος και σε άλλο τυχόν επιχειρησιακό σωματείο. Στην περίπτωση αυτή, αν δηλαδή είναι μέλος άλλου τυχόν επιχειρησιακού σωματείου, για να γίνει δεκτή η αίτησή του περί της εγγραφής του στο μητρώο μελών του σωματείου, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο πρωτοκολλημένης αίτησης διαγραφής του από το άλλο τυχόν επιχειρησιακό σωματείο.
4.  Μέλη του σωματείου δεν μπορούν να γίνουν τα μέλη της διοίκησης της επιχείρησης με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο « CYTA ΕΛΛΑΔΟΣ» καθώς και εργαζόμενοι οι οποίοι παρέχουν στην εργοδότιδα εταιρία υπηρεσίες διευθυντικού στελέχους και πιο συγκεκριμένα από τον βαθμό του Τμηματάρχη και πάνω αλλά και ισόβαθμες.
5. Το υποψήφιο μέλος, για να εγγραφεί στο Σωματείο, υποβάλλει αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και πληρώνει το καθορισμένο ποσό εγγραφής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει την αίτηση εγγραφής, στην πρώτη, μετά  την υποβολή της, συνεδρίασή του.
Στην περίπτωση που πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο βάζει προς έγκριση τη σχετική αίτηση εγγραφής στην επόμενη Γ.Σ. η οποία λαμβάνει την απόφαση για εγγραφή του εργαζομένου στα μέλη του και γνωστοποιεί την απόφασή του αυτή στον ενδιαφερόμενο.
6. Εάν η Γενική Συνέλευση απορρίψει την αίτηση εγγραφής μέλους, ή μέσα σε έναν μήνα δεν απαντήσει στον αιτούντα, το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει δικαστικά όπως προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις του Νόμου.
Εάν τελικά η Γεν. Συνέλευση αποφασίσει την εγγραφή του υποψηφίου μέλους, τότε η εγγραφή θεωρείται ότι έγινε από την ημέρα που υποβλήθηκε στο Δ.Σ. η σχετική αίτηση εγγραφής, χωρίς αυτό να επηρεάζει το κύρος οποιασδήποτε απόφασης που πάρθηκε στο μεταξύ.
7. Τα νέα μέλη αποκτούν όλα τα δικαιώματα που έχουν τα μέλη του σωματείου, αμέσως μετά την έγκριση της εγγραφής τους στη δύναμη του Σωματείου.

Άρθρο 7

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των μελών του Σωματείου
Όλα τα μέλη του σωματείου είναι ισότιμα μεταξύ τους, ήτοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις και συγκεκριμένα:

 

α) Δικαιώματα

Τα μέλη του Σωματείου έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:
1.                  Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνουν το λόγο και να ψηφίζουν.
2.                  Να ελέγχουν τις πράξεις της Διοίκησης και των αντιπροσώπων του σωματείου σε ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
3.                  Να λαμβάνουν μέρος σε κάθε διαδικασία, που αφορά στο Σωματείο και στα συμφέροντα των μελών του.
4.                  Να εκλέγουν και να εκλέγονται στη Διοίκηση του Σωματείου, στην Εξελεγκτική Επιτροπή και σε κάθε άλλο όργανο ή επιτροπή, που από το καταστατικό προβλέπεται εκλογική διαδικασία. Επίσης να εκλέγουν και να εκλέγονται αντιπρόσωποι στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
5.                  Να υποβάλλουν στη Διοίκηση και τα άλλα όργανα του Σωματείου, έγγραφες και προφορικές προτάσεις για οποιοδήποτε θέμα.
6.                  Να απαιτούν την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου και να ενημερώνονται τακτικά επί της πορείας των υποθέσεων του.
7.                  Για να έχουν τα μέλη όλα τα παραπάνω δικαιώματα, πρέπει να εκπληρώνουν σύμφωνα με το καταστατικό τις υποχρεώσεις τους και να είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Ταμειακά εντάξει θεωρούνται κάθε φορά όσα μέλη έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους έως την έναρξη της εκάστοτε Γενικής Συνέλευσης.

β) Υποχρεώσεις
Τα μέλη του Σωματείου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις :
1.                  Να καταβάλουν τη μηνιαία συνδρομή τους, που ορίζεται και με την αίτηση εγγραφής τους. Να καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής. Τα παραπάνω ποσά καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου.
2.                  Τα μέλη του Σωματείου, που είναι σοβαρά ασθενείς απαλλάσσονται της υποχρέωσης της συνδρομής για όσο χρόνο διαρκεί η ασθένεια τους και για αυτό το διάστημα θεωρούνται οικονομικά εντάξει.
3.                  Να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, στις εκλογές, και γενικότερα σε όλες τις εκδηλώσεις του.
4.                  Να ενεργούν σύμφωνα με το καταστατικό για το συμφέρον και την προαγωγή των σκοπών του σωματείου και η διαγωγή τους να είναι σύμφωνη με την εργατική αλληλεγγύη και συνείδηση.
5.                  Έχουν βασική υποχρέωση να υπερασπίζονται και να εξασκούν τα δικαιώματά τους, να τηρούν το καταστατικό και να πειθαρχούν στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8
Διαγραφή - Αποχώρηση μελών
Α. Μέλος του σωματείου, πέρα από την περίπτωση σπουδαίου λόγου που ορίζει ο νόμος, διαγράφεται και για τους ακόλουθους λόγους:
1. Εάν πριν έξι μήνες έχει πάψει με τη θέλησή του να εργάζεται στην επιχείρηση διαγράφεται από το Σωματείο. Στην περίπτωση που έχει πάψει με την θέλησή του να εργάζεται στην επιχείρηση αλλά τούτο οφείλεται στην εκλογή του στο Κοινοβούλιο ή την Τοπική Αυτοδιοίκηση αναστέλλεται η ιδιότητα του μέλους με την εκλογή του και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του σε όργανα της Αυτοδιοίκησης ή στο Κοινοβούλιο. Αυτοί που απολύονται παρά την θέλησή τους, διατηρούν την ιδιότητα του μέλους και μετά την παρέλευση του εξαμήνου, αν έχουν προσβάλει την απόλυση τους στα δικαστήρια και μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή το σωματείο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του διεκδικεί την επαναπρόσληψή τους.
2. Εάν χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, δεν πήρε μέρος στις δύο (2) τελευταίες εκλογές για τη διοίκηση αναστέλλεται η ιδιότητα του ως μέλος του Σωματείου.
3. Εάν χωρίς αιτία καθυστερεί τη συνδρομή του πέρα από ένα (1) χρόνο τουλάχιστον και παρά την πρόσκληση του Ταμία, δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του η ιδιότητα του ως μέλος αναστέλλεται μέχρις ότου καλύψει όλες τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του.
4. Εάν συνταξιοδοτηθεί οριστικά.
5. Εάν αποκτήσει, πρόσκαιρα ή μόνιμα, την εργοδοτική ιδιότητα ή γίνει μέλος της διοίκησης της επιχείρησης, εκτός εάν μετέχει στη διοίκηση ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, ή αν αποκτήσει την ιδιότητα του διευθυντικού στελέχους και πιο συγκεκριμένα από τον βαθμό του Τμηματάρχη και πάνω αλλά και ισόβαθμες.
6. Εάν παραβαίνει το καταστατικό και δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των Γ.Σ. και της Διοίκησης του σωματείου, προβαίνει σε πράξεις αντίθετες με το σκοπό και τα συμφέροντα του σωματείου και αναπτύσσει συμπεριφορά που βλάπτει τα συμφέροντα των μελών του σωματείου ή γενικά των εργαζομένων του κλάδου.
7. Εάν επιδεικνύει αντισωματειακή ή αντισυνδικαλιστική συμπεριφορά.
8. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να γνωστοποιήσει γραπτά στο μέλος, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη σχετική συζήτηση της Γενικής Συνέλευσης, τους λόγους της διαγραφής με πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει επακριβώς την κατηγορία, τον τόπο και το χρόνο ακρόασης του μέλους.
9. Η απόφαση για τη διαγραφή πρέπει να είναι αιτιολογημένη και κοινοποιείται στο μέλος, το οποίο μπορεί μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση, να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση.
10. Η απόφαση για τη διαγραφή ισχύει αν περάσει άπρακτη η προθεσμία προσφυγής ή αν η Γενική Συνέλευση απορρίψει την προσφυγή.
11. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμοστέα στην περίπτωση διαγραφής μέλους, είναι και η διάταξη του άρθρου 88 Α.Κ., δυνάμει της οποίας, το μέλος που διεγράφη, μπορεί εντός δύο (2) μηνών αφότου του γνωστοποιήθηκε η απόφαση διαγραφής, να προσφύγει κατά αυτής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ως άνω διάταξη.
Β.  Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει - παραιτηθεί από το Σωματείο, με έγγραφη δήλωσή του, η οποία απευθύνεται προς το Δ.Σ. του σωματείου.

Άρθρο 9
Πόροι του Σωματείου
Πόροι του Σωματείου είναι:
1) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.
2) Η μηνιαία συνδρομή των μελών.
Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής των μελών, καθώς και το ύψος της μηνιαίας συνδρομής των μελών, καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου.
3) Κάθε πρόσοδος της περιουσίας του σωματείου (τόκοι καταθέσεων κ.λπ.)
4) Έκτακτες εισφορές που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση
5) Οι ατομικές ή ομαδικές εθελοντικές εισφορές των μελών.
6) Τα έσοδα από κάθε φύσεως εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Σωματείου.
7) Κάθε ποσό που προέρχεται από κληρονομιές και κληροδοσίες  καθώς και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Απαγορεύεται ρητά η χρηματοδότηση του Σωματείου από εργοδοτικούς, κομματικούς, ανώτερους συνδικαλιστικούς και άλλους οργανισμούς (π.χ ΜΚΟ).

Άρθρο 10
Όργανα Διοίκησης, Αντιπροσώπευσης και Ελέγχου
1. Το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών.
2. Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο και ελέγχεται οικονομικά από τριμελή (3μελή) Εξελεγκτική Επιτροπή, όργανα που εκλέγονται κάθε δύο (2) χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των μελών.
3. Αντιπροσωπεύεται σε ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση από αντιπροσώπους, που εκλέγονται και αυτοί κάθε δύο (2) χρόνια.
4. Το Σωματείο δύναται να ορίζει ανά διοικητική, περιφερειακή δομή, στην οποία διατηρεί πάνω από 21 μέλη, Τοπικό Παράρτημα, με δική του Τοπική Συνέλευση, Τοπική Διοίκηση που εκλέγεται μέσω εκλογών που διενεργούνται ταυτόχρονα με τις εκλογές για Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι 50 μέλη ορίζεται τριμελής (3μελής), για πάνω από 50 μέλη εκλέγεται πενταμελής (5μελής) Τοπική Διοίκηση.
5. Το Σωματείο για να οργανώσει και να αναπτύσσει καλύτερα τη δράση του και τη δημοκρατική εσωτερική του λειτουργία, δύναται να έχει και σωματειακές επιτροπές.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Σωματείο μπορεί να συγκροτεί και άλλα βοηθητικά όργανα. Ο τρόπος λειτουργίας των βοηθητικών οργάνων του Σωματείου αποφασίζεται από τη Διοίκηση του Σωματείου στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 11
Γενική  Συνέλευση των Μελών
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε ζήτημα, που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή από το καταστατικό σ’ άλλο όργανο. Αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα, υπαγόμενο κανονικά στις αρμοδιότητες άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί όμως στην κρίση της, μετά από απόφαση του εν λόγω οργάνου.
2. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση:
·         Ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Σωματείου και έχει το δικαίωμα να παύει τα μέλη των οργάνων του Σωματείου.
·         Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει για την έγκριση ή όχι του προϋπολογισμού και του ισολογισμού, για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
·         Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, για την διάλυση του σωματείου και για τη συμμετοχή του σε ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση.
·         Αποφασίζει για την κήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων (24ωρων, στάσεων εργασίας κλπ.).
·         Εκλέγει κάθε δύο (2) χρόνια τα διοικητικά και ελεγκτικά όργανα του Σωματείου και τους αντιπροσώπους για την ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση.

Άρθρο 12
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
1. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μια (1) φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.
2. Στην τακτική Γενική Συνέλευση, ελέγχεται και εγκρίνεται ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός της Διοίκησης για το προηγούμενο έτος και ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους, η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη.
3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πρόσκληση θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η γνωστοποίηση αυτή (πρόσκληση), λαμβάνει χώρα με ανακοινώσεις στους χώρους δουλειάς, στους πίνακες ανακοινώσεων και στα γραφεία του Σωματείου, καθώς και με άλλο μέσο που μπορεί να βοηθήσει στην πληροφόρηση των μελών, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει δε να λαμβάνει χώρα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη σύγκληση της Γ.Σ. Στην ίδια πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται αν είναι η πρώτη (1η) ή δεύτερη (2η) ή τρίτη (3η) σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
Για θέματα άμεσου και επείγοντα χαρακτήρα, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, χωρίς να ισχύει ο περιορισμός των πέντε (5) ημερών.
4.      Στις Γενικές Συνελεύσεις παίρνουν μέρος μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου. Ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του σωματείου θεωρούνται, κάθε φορά, όσα μέλη έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους, έως την έναρξη της εκάστοτε Γενικής Συνέλευσης. Η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει και κατά την ίδια ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξη αυτής.

Άρθρο 13
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το Δ.Σ. το κρίνει σκόπιμο, ή όταν επιβάλλεται από το συμφέρον του σωματείου, ή για την αντιμετώπιση σοβαρών ζητημάτων, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης που προτείνονται για συζήτηση. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ορίσει ημέρα συνεδρίασης της Γ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Αν το Δ.Σ. αδρανήσει και δεν συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ., τότε εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Νόμου.
2. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση, ακολουθεί την τακτική Γενική Συνέλευση σε θέματα απαρτίας και διαδικασίας. Για τη σύγκλησή της, όμως, δεν απαιτείται ο χρόνος προειδοποίησης της τακτικής Γ.Σ., αλλά ο απόλυτα αναγκαίος για την ενημέρωση των μελών.

Άρθρο 14
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης
1.                  Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 Α.Κ., όπως και κάθε άλλης διάταξης με την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του Σωματείου.
2.                  Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση, στην οποία για να υπάρχει απαρτία, απαιτείται η παρουσία του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του σωματείου κι αν δεν υπάρξει απαρτία ούτε κατά την δεύτερη συνέλευση, τότε συγκαλείται νέα (τρίτη), στην οποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του σωματείου. Οι επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις (ήτοι δεύτερη και τρίτη), συγκαλούνται μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες από τη ματαίωση της προηγούμενης και σε αυτές δεν μπορούν να προστεθούν νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη.
3.                  Αν και στην τρίτη σύγκλησή της, η Γενική Συνέλευση δεν έχει την απαιτούμενη απαρτία, δεν μπορεί να συγκληθεί νέα Γενική Συνέλευση προτού παρέλθει ένας (1) μήνας από την ματαίωση της προηγούμενης (τρίτης), οπότε η νέα αυτή Γενική Συνέλευση θεωρείται ως πρώτη.
4.                  Απαγορεύεται η συμμετοχή και η εκπροσώπηση στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση και η συμμετοχή είναι επιτρεπτή μόνο αυτοπροσώπως.

Άρθρο 15
Τρόπος λήψης αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης
1.                  Αφού διαπιστωθεί η απαιτούμενη απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. Αμέσως μετά, η Γενική Συνέλευση εκλέγει μεταξύ των μελών της με μυστική ψηφοφορία ή με ανάταση του χεριού, ποτέ όμως δια βοής, τριμελές (3) Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και από έναν (1) πρακτικογράφο, που θα φροντίζουν για την τήρηση των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως.
2.                  Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, όπου δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό (αυξημένη πλειοψηφία), λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών και ποτέ δια βοής.
3.                  Ειδικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν σε εκλογές οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου, διοικητικού συμβουλίου, εξελεγκτικής επιτροπής, εφορευτικής επιτροπής, αντιπροσώπων σε ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση ή προσωπικά ζητήματα, έγκριση λογοδοσίας και κήρυξη απεργίας, είναι έγκυρες μόνο αν λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χεριών ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.
4.                  Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία ως και του ενός τρίτου (1/3) των μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται, πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
5.                  Στην περίπτωση που καταψηφιστεί από τη Γενική Συνέλευση, ο απολογισμός,  το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να διεξάγει νέες αρχαιρεσίες μέσα σε δυο (2) μήνες. Στο διάστημα αυτό ασκεί τα καθήκοντά του προσωρινά.
6.                  Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να παύσει το Δ.Σ. εάν παρευρίσκονται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου και η απόφαση παρθεί με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και εφόσον το σχετικό θέμα περιέχεται στην ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να διεξαγάγει νέες αρχαιρεσίες μέσα σε δυο (2) μήνες. Στο διάστημα αυτό ασκεί τα καθήκοντά του προσωρινά.
7.                  Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, καταγράφονται συνοπτικά στο βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφονται από το τριμελές Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.


Άρθρο 16
Αρχαιρεσίες
1.                  Τα μέλη του σωματείου, εφόσον έχουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τακτοποιημένες, εκλέγουν και εκλέγονται, στο Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και ως αντιπρόσωποι για τις ανώτερες συνδικαλιστικές οργάνώσεις, καθώς και σε κάθε άλλο όργανο ή επιτροπή, που από το καταστατικό προβλέπεται εκλογική διαδικασία.
2.                                      Τα μέλη του σωματείου δικαιούνται να ψηφίσουν αντιπροσώπους μόνο για μια Ομοσπονδία και ένα Εργατικό Κέντρο. Αν ανήκουν και σε άλλο σωματείο κλαδικό επιλέγουν το ένα σωματείο για να ασκήσουν το δικαίωμα τους, με δήλωση τους προς τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Η δήλωση αυτή δεσμεύει το μέλος για όλο το χρόνο θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε και το χρόνο θητείας των οργάνων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποί του.
3.                                      Το σωματείο συμμετέχει με τους αντιπροσώπους του στην εκλογή των οργάνων διοίκησης της Ομοσπονδίας και του Εργατικού Κέντρου που ανήκει εφόσον έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τα καταστατικά τους.
4.                                      Το Σωματείο αντιπροσωπεύεται στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση δια μέσου του Εργατικού Κέντρου στο οποίο ανήκει ή δια μέσου της Ομοσπονδίας που τυχόν θα ανήκει. Η Γ.Σ. των μελών αποφασίζει για το μέσο ποιας από τις οργανώσεις αυτές (Εργατικό Κέντρο ή Ομοσπονδία) θα γίνει η αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια. Για την απόφαση αυτή, που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία, στην ίδια Γενική Συνέλευση που εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή και αμέσως μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, αρκεί η σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η παραπάνω δέσμευση του σωματείου ισχύει για όλο το χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων για την τριτοβάθμια οργάνωση που ψηφίσαν οι αντιπρόσωποι του στη δευτεροβάθμια οργάνωση που επιλέχθηκε.
Εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι η απλή αναλογική και το ενιαίο ψηφοδέλτιο , στο οποίο περιλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι , που ο αριθμός τους είναι απεριόριστος. Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν το αίτημα τους στην Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 17
Διεξαγωγή εκλογών
1.                  Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία λήγει η θητεία των οργάνων του Σωματείου, ήτοι κάθε δύο (2) χρόνια και πάντως πριν από την λήξη της θητείας τους, μετά την ψηφοφορία επί των πεπραγμένων, αποφασίζεται η ημερομηνία που θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων ως και αντιπροσώπων και η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και εκλέγεται τριμελής (3μελής) Εφορευτική Επιτροπή που θα τις διενεργήσει.
2.                  Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία, με το σύστημα της απλής αναλογικής, έχει δε την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκλογών του Σωματείου, εποπτεύει κατά την διάρκεια των εκλογών για την ομαλή και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό διεξαγωγή της ψηφοφορίας, κηρύσσει τη λήξη των εκλογών, αποφαίνεται για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που υποβάλλεται, διενεργεί την καταμέτρηση, ανακοινώνει τα αποτελέσματα και συντάσσει και το Πρακτικό Αρχαιρεσιών, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της και στο οποίο επισυνάπτονται τα ονόματα των ψηφισάντων μελών.
3.                  Η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της από την εκλογή της. Καταρτίζει τους εκλογικούς καταλόγους, παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερωμένο μητρώο μελών, κατάσταση ταμειακά εντάξει μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν, σφραγίδες, φακέλους και όλα εν γένει τα απαραίτητα στοιχεία για να διεξαχθούν οι εκλογές.
4.                  Με την εκλογή της εκδίδει ανακοίνωση στην οποία γνωστοποιεί την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής τους και καλεί όσους από τα μέλη θέλουν, να υποβάλλουν υποψηφιότητα με έγγραφη αίτησή τους, ορίζοντας συγχρόνως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.
5.                  Υποψήφιος για οποιοδήποτε όργανο ή για αντιπρόσωπος, δεν μπορεί να είναι μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.
6.                  Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με έγγραφες αιτήσεις προς την Εφορευτική Επιτροπή μέχρι την ημέρα και ώρα που αυτή ορίζει, σε αυτές δε, θα πρέπει να αναγράφεται και το όργανο για το οποίο επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα. Η προθεσμία λήξης των υποψηφιοτήτων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρεις (3) ημέρες, πριν τις αρχαιρεσίες.
7.                  Η Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων, ανακηρύσσει τους υποψήφιους για την Διοίκηση και την Εξελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου και τους υποψηφίους για αντιπροσώπους για τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ανακοινώνει επίσημα με τοιχοκόλληση στα γραφεία του σωματείου ή/και στους χώρους εργασίας, τους υποψήφιους.
8.                  Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, γράφονται σε ξεχωριστή παράγραφο και με την ένδειξη για ποιο όργανο είναι υποψήφιοι.
9.                  Οι υποψήφιοι για αντιπρόσωποι στο Εργατικό Κέντρο και την Ομοσπονδία, γράφονται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο με τον ίδιο τρόπο.
10.              Το ψηφοδέλτιο και οι φάκελοι πρέπει να είναι ομοιόμορφοι κατά κατηγορία.
11.              Το ίδιο μέλος δεν μπορεί να βάλει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για κανένα όργανο του Σωματείου, ούτε για αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

Άρθρο 18
Ψηφοφορία – πρακτικό διαλογής
1.                  Η ψηφοφορία είναι μυστική και διαρκεί μέχρι την ημέρα και ώρα που έχει οριστεί. Η Εφορευτική Επιτροπή παρατείνει την ώρα της ψηφοφορίας εάν παραμένουν μέλη να ψηφίσουν.
2.                  Στη διάρκεια των εκλογών λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να τηρείται απόλυτη τάξη και πλήρης μυστικότητα κατά την εκλογή.
3.                  Για να ψηφίσουν όλα τα μέλη γίνεται πρώτα εξακρίβωση της ταυτότητας τους και έλεγχος στα μητρώα μελών, αν είναι γραμμένα και ταμειακά τακτοποιημένα. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει και την ημέρα των εκλογών.
4.                  Η ψηφοφορία επιτρέπεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή εταιρικής κάρτας ή με οποιοδήποτε έγγραφο με φωτογραφία που πιστοποιεί ταυτοπροσωπία σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στις οικείες διατάξεις του Νόμου (άρ. 13 Ν. 1264/1982).
5.                  Ο κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάζει στο ψηφοδέλτιο της επιλογής του μέχρι τόσους σταυρούς, όσους είναι ο αριθμός αυτών που θα εκλεγούν σε κάθε όργανο ή ως αντιπρόσωποι.
6.                  Η ανακήρυξη των επιτυχόντων για την Διοίκηση, την Εξελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους, γίνεται σε συνεδρίαση της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία συντάσσει τα πρακτικά και τα πρωτόκολλα που προβλέπει ο νόμος.
7.                  Ενστάσεις, μπορούν να υποβληθούν, σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και μέχρι την εξαγωγή των αποτελεσμάτων από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και από τους παρευρισκόμενους , αρκεί να είναι μόνο έγγραφες. Οι ενστάσεις που αφορούν το δικαίωμα συμμετοχής στις ψηφοφορίες εκδικάζονται αμέσως, ενώ οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας. Προφορικές ενστάσεις δε θα γίνονται δεκτές.
Τα έξοδα των αρχαιρεσιών κανονίζονται από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο με τον πιο συμφέροντα τρόπο για το Σωματείο.

Άρθρο 19
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
1.                  Οκτώ (8) ημέρες το αργότερο μετά τις εκλογές, το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Αναπληρωτή Ταμία. Οι ιδιότητες αυτές δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
2.                  Για την εκλογή στις διάφορες θέσεις του Προεδρείου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν κανένας δεν πάρει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο που σχετικά πλειοψήφησαν, οπότε εκλέγεται αυτός που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους.
3.                  Στη πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) καλείται και το Προεδρείο του απερχόμενου Δ.Σ., το οποίο παραδίδει στο νέο τα έγγραφα, τα βιβλία, τη σφραγίδα και γενικά όλα τα στοιχεία του Σωματείου με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από τα δυο μέρη.

Άρθρο 20
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
1.                  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα, σε ορισμένη ημέρα και ώρα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Το ΔΣ συνεδριάζει έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη κατά την κρίση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και μετά από πρόσκλησή τους ή όταν το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γίνει υποχρεωτικά εντός τριών (3) ημερών. Ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποιούνται τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα.
2.                  Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν στην συνεδρίαση είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη, όταν δηλαδή είναι παρόντα τέσσερα τουλάχιστον (4) μέλη. Αν δεν υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται σε δυο (2) μέρες με την ίδια απαρτία.
3.                  Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρακολουθήσουν και μέλη του Σωματείου με δικαίωμα λόγου μετά από άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.                  Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του μπορεί να αποφασίζει για στάσεις εργασίας .Για οποιαδήποτε άλλη μορφή κινητοποιήσεων πρέπει να παρθεί απόφαση από την Γενική Συνέλευση.
5.                  Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, με φανερές ψηφοφορίες, εκτός αν πρόκειται για απόφαση προσωπικά θέματα ή για όσες άλλες περιπτώσεις προβλέπονται από το Νόμο και το παρόν καταστατικό, για τις οποίες διεξάγεται μυστική ψηφοφορία και χωρίς τη συμμετοχή του μέλους, που ενδιαφέρει η απόφαση αν αυτή αφορά σε προσωπικό θέμα.
6.                  Τα μέλη του ΔΣ είναι όλα συλλογικά υπεύθυνα για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

Άρθρο 21
Αντικατάσταση - παραίτηση -  έλλειψη μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου
1.                  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, καλείται με έγγραφο να δώσει εξηγήσεις, που αν δεν είναι αρκετές δίνουν το δικαίωμα στο Δ.Σ. να φέρει το θέμα  σε  Γενική Συνέλευση με σκοπό την αιτιολογημένη αντικατάστασή του. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει οριστικά και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος κατά σειρά αναπληρωματικός.
2.                  Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να υποβάλει την παραίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, που ισχύει αμέσως, με την περιέλευσή της σε αυτό εφόσον έχει γίνει αποδεκτή. Σε περίπτωση παραίτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτά αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς τους.
3.                  Το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολό του ή μέλος αυτού μπορεί να παυθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για σπουδαίους λόγους και ιδίως για όσους αναφέρονται στις οικείες διατάξεις του Νόμου. Για λήψη μίας τέτοιας απόφασης, θα πρέπει να παρευρίσκεται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου και η απόφαση να παρθεί με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και εφόσον το σχετικό θέμα περιέχεται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 22
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1.                  Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το σωματείο, αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν το σωματείο, φροντίζει για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς του και για την πιστή τήρηση του καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, κρίνει και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που εισηγείται ο Πρόεδρος ή τα μέλη του. Παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση των μελών πάνω σε όλα τα θέματα.
2.                  Συγκαλεί τη ΓΣ και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της, συντάσσει το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης, συντάσσει την οικονομική και διοικητική λογοδοσία του και την υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
3.                  Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου και εγκρίνει τις δαπάνες μέσα στα όρια του προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί, παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση διαφόρων ζητημάτων, εκτελεί τις αποφάσεις της ΓΣ, εφαρμόζει το καταστατικό.
4.                  Προγραμματίζει και συντονίζει τη δουλειά του σωματείου.
5.                  Γενικά είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που δεν υπάγεται από το νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή άλλου συλλογικού οργάνου.
6.                  Όλα τα έγγραφα του Δ.Σ., υπογράφονται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 23

Καθήκοντα Προέδρου και Αντιπροέδρου

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το ΔΣ και το Σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής και κάθε εν γένει Αρχής, καθώς και έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου και σχετικά με την διαχείριση της περιουσίας αυτού.
2. Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. συγκαλούν τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες, κοινοποιούν την ημερήσια διάταξη.
3. Ο Πρόεδρος προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Καταρτίζει με την βοήθεια του Γενικού Γραμματέα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία.
4. Κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
5. Ελέγχει την πιστή εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της ΓΣ.
6. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τα πρακτικά του Δ.Σ. και των ΓΣ, τις προσκλήσεις για σύγκληση των συνεδριάσεων του ΔΣ και της Γ.Σ. και συνυπογράφει με τον Ταμία και το Γενικό Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών.
7. Μετά από κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. κατανέμει τις εργασίες στα μέλη του και ελέγχει την πορεία των εργασιών τους. Ο Πρόεδρος παρουσιάζει τις εισηγήσεις (Γ.Σ. κλπ) εκτός αν το Δ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά.
8. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Αν κωλύεται δε και αυτός, ο Γενικός Γραμματέας ή όποιος ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του,
σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.Άρθρο 24

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα και Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας εκτός από τα πιο πάνω καθήκοντα που έχει μαζί με τον Πρόεδρο, διευθύνει το γραφείο του σωματείου και έχει την ευθύνη για την κανονική λειτουργία του.
Τηρεί τα βιβλία, το πρωτόκολλο, τα αρχεία και τη σφραγίδα, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, και μεριμνά για την γρήγορη διεκπεραίωση κάθε εγγράφου καθώς και για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. πάνω στις γενικής φύσεως υποθέσεις του Σωματείου.
Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ, τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και φροντίζει να υπογραφούν και από όλα τα παρόντα μέλη του ΔΣ.     Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ΔΣ και της ΓΣ.
Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Σωματείου.
Τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα των μελών με τις μεταβολές που γίνονται και υποβάλλει κάθε τρίμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάσταση των μελών που καθυστερούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Φέρνει για έγκριση τις αιτήσεις εγγραφής ή διαγραφής μελών.
Τηρεί, πέρα από το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε άλλο βιβλίο που ορίζεται από τον νόμο ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τη λογοδοσία των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση κατά την τελευταία συνεδρίαση αυτής και φυλάει υπεύθυνα τη σφραγίδα και το αρχείο του Σωματείου, αναπληρώνεται δε, απουσιάζων ή κωλυόμενος, στα καθήκοντά του από τον αναπληρωτή Γραμματέα.

Άρθρο 25
Καθήκοντα Ταμία

Ο Ταμίας εισπράττει όλα τα γενικά έσοδα, μεταξύ άλλων το δικαίωμα εγγραφής, τις συνδρομές και τις εισφορές των μελών.

Για όλες τις εισπράξεις εκδίδει διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεως (Γραμμάτια εισπράξεως), οι οποίες προηγούμενα έχουν θεωρηθεί και αριθμηθεί από την Εξελεγκτική Επιτροπή και καταχωρηθεί πριν από κάθε χρήση στο βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Ταμίας διενεργεί όλες τις πληρωμές, με βάση εντάλματα που εκδίδονται ύστερα από έγκριση των σχετικών δαπανών από το Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν υπογραφεί από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και στα οποία απαραίτητα έχουν επισυναφθεί τα σχετικά δικαιολογητικά.
Ο Ταμίας στο τέλος του οικονομικού έτους συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό - ισολογισμό εισηγούμενος την επεξεργασία τους από το ΔΣ για την υποβολή τους προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία στην Εξελεγκτική Επιτροπή και να θέτει τα βιβλία του στη διάθεση της για έλεγχο εφ' όσον του τα ζητήσουν.
Υποχρεούται να καταθέτει σε Τράπεζα όλες τις εισπράξεις, σε λογαριασμούς όψεως ή προθεσμίας επ’ ονόματι του Σωματείου.   Μπορεί όμως να κρατά στα χέρια του, για κάλυψη μικροεξόδων και αναγκών επείγουσας φύσης, ποσό μέχρι 150 Ευρώ, που μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα γίνεται από τον Ταμία, ο οποίος κάθε φορά θα εξουσιοδοτείται γι’ αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού πρώτα έχει προηγηθεί για τη συγκεκριμένη δαπάνη σχετική απόφαση   του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο ταμείου, περιουσίας, τα μπλοκ αποδείξεων εισπράξεως και όλα γενικά τα βιβλία που προβλέπονται από το νόμο και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής και κίνησης των λογαριασμών καταθέσεων του Σωματείου. Ενημερώνει το μητρώο μελών και το Γενικό Γραμματέα σχετικά με την πληρωμή της εισφοράς κάθε μέλους.
Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει αστική και ποινική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς δικαιολογητικά.
Απουσιάζων ή κωλυόμενος ο Ταμίας αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον αναπληρωτή ταμία.

Άρθρο 26
Τήρηση Βιβλίων
1. Το Σωματείο έχει την υποχρέωση να τηρεί όσα βιβλία και στοιχεία ορίζει ο νόμος και το καταστατικό. Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικώς τα ακόλουθα βιβλία:
α. Μητρώου Μελών
β. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης
γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
δ. Ταμείου
ε. Περιουσίας
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει να τηρούνται οποιαδήποτε άλλα βιβλία και στοιχεία.

Άρθρο 27
Εξελεγκτική Επιτροπή
1.                  Κατά τις αρχαιρεσίες εκλέγεται τριμελής (3) Εξελεγκτική Επιτροπή και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη για όλη τη θητεία του Δ.Σ.
2.                  Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι να παρακολουθεί και να ελέγχει το Δ.Σ. για την οικονομική διαχείριση του Σωματείου κατά το νόμο και το καταστατικό. Εποπτεύει και ελέγχει τις νομικές διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία, κύρια δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων των Γεν. Συνελεύσεων εντός των περιθωρίων του προϋπολογισμού. Ερευνά αν οι πληρωμές και οι εισπράξεις έγιναν κανονικά και αν έχουν εξασφαλισθεί τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικά. Δικαιούται να εξετάσει σχετικά με την οικονομική κατάσταση έγγραφα και βιβλία του Σωματείου και να ελέγχει το περιεχόμενο του ταμείου.
3.                  Η Εξελεγκτική Επιτροπή στη πρώτη της συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αν έχει αντιρρήσεις για την οικονομική διαχείριση συγκαλεί έκτακτο ΔΣ και ορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, τα οποία και εισηγείται. Αν υπάρξει διαφωνία με το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για το θέμα που προέκυψε. Η εξελεγκτική επιτροπή δεν μπορεί να συγκαλέσει νέα έκτακτη Γ.Σ. πριν παρέλθει ένας (1) χρόνος.
4.                  Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μια φορά το τρίμηνο, έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ή ύστερα από αίτηση κάποιου μέλους της.
5.                  Τηρεί βιβλίο πρακτικών, όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις της και οι εκθέσεις της για τη Γ.Σ.
Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους συντάσσει έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του Δ.Σ., την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 28
Απεργία
1.         Η απεργία αποτελεί δικαίωμα των μελών του Σωματείου που αποφασίζεται  από τη Γενική Συνέλευση σαν μέσο για την προαγωγή και διαφύλαξη των οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών και σαν εκδήλωση αλληλεγγύης για τους σκοπούς αυτούς. Η απεργία και οι στάσεις εργασίας καλύπτουν το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης, μελών και μη μελών του Σωματείου.
2.         Το Δ.Σ. μπορεί να προκηρύξει ολιγόωρες στάσεις εργασίας. Η Γ.Σ. μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. να κηρύξει αλλεπάλληλες στάσεις εργασίας ή απεργία διαρκείας.

Άρθρο 29
Σφραγίδα
Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή, στην οποία αναγράφεται περιμετρικά η επωνυμία του Σωματείου, ήτοι «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ CYTA» και στο μέσον αυτής το έτος της ιδρύσεώς του.

Άρθρο 30

Το Σωματείο γιορτάζει την 1η Μάη, γιορτή της Εργατικής Τάξης.

Άρθρο 31
Τροποποίηση καταστατικού – Διάλυση Σωματείου
1. Για την τροποποίηση του καταστατικού ή για τη διάλυση του Σωματείου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, με την παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
2. Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διάλυσης του, δίνεται με απόφαση της Γ.Σ. σε άλλο σωματείο ή σε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια οργάνωση ή όπου αποφασίσει η Γ.Σ., που αποφάσισε την διάλυση.

Άρθρο 32

Γενικές Διατάξεις

Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από την κείμενη νομοθεσία για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις (Ν.1264/1982), τις διατάξεις του ΑΚ και συμπληρώνεται με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών.